ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ

Posted on
Η Δύσκολη Φλεβοκέντηση

Η φλεβοκεντηση είναι μια από τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και τις πιο συχνές και αναγκαίες διαδικασίες στην καθημερινή κλινική πράξη. Ο κύκλος εκπαιδευτικών πρακτικών σεμιναρίων, αποσκοπεί να αποτκήσουν οι συμμετέχοντες επαρκή γνώση και ικανότητα για επιτυχή φλεβοκεντηση, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις.